• អំពី ជីហ្គៀ

Growing Together


ទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន

"G Gear Group is the exclusive partner of Hyundai elevator, and the main supplier and retailer of all LG Electronics product in Cambodia established in 2011." We offer all range of LG products including Mobile Communication, Home Appliances, Home Entertainment, Room Air-Conditioner and Commercial Air-Conditioner for our ideal customers. Such premium products and services bring our customers toward a new level of daily life routine with the latest technology in hands.

ចក្ខុវិស័យ

G Gear Group IS COMMITTED TO BEING A LEADING ELECTRONIC SUPPLIER IN CAMBODIA THAT ACES THE SATISFACTION LEVEL AND LIVES OF OUR CUSTOMERS BY OUR PREMIUM PRODUCTS AND SERVICES.

បេសកម្ម

  • Deliver the premium service.
  • Provide the latest technology of electronic product.
  • Ensure good relationship with customers at all level.

Timeline Establishment

We succeeded in opening ten LG BrandShops in Cambodia: 1. Phnom Penh, 2. Siem Reap, 3. Batambang, 4. Kampong Cham, 5. Sihanouk Ville, 6. Camko City (PP), 7. Stueng Mean Chey (PP), 8. Phsar Doeumkor (PP), 9. Takhmao, 10. Kampot, 11. Toul Kork, 12. Kampong Thom, and 13. Kampong Speu. We continue to bring every customer in every province to experience our products and services.

2011
LG Exclusive
Electronic
Supplier
December 2012 LG Brand Shop
Phnom Penh
January 2013 LG Brand Shop
Siem Reap
November 2013 LG Brand Shop
Battambang
October 2014 LG Brand Shop
Kampong Cham
March 2015 LG Brand Shop
Sihanouk Ville
November 2015 LG Brand Shop
Camko City
August 2017 LG Brand Shop
Phsar Doeumkor
December 2017 LG Brand Shop
Steung Meanchey
May 2019 LG Brand Shop
Takhmao
August 2019 LG Brand Shop
Kampot
July 2020 LG BrandShop
Toul Kork
October 2020 LG BrandShop
Kampong Thom
December 2020 LG BrandShop
Kampong Speu
បច្ចុប្បន្ន

សមិទ្ធិផល

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

ទូរស័ព្ទ: (+855) 23 888 299
បើកម៉ោង: Mon to Fri 8am-6pm
អាសយដ្ឋាន: #135A, Monivong Blvd, Monorom,
7 Makara, Phnom Penh 12251
ទូរសារ: (+855) 23 888 189
អ៊ីមែល: info@ggear.com.kh

សេវាអតិថិជន

Tel: (+855) 23 888 199
Open Hours: Mon to Sat 8am-12pm
Email: service.pp@ggear.com.kh

Service Hotline

Tel: (+855) 23 222 699
Mon to Sun 8am-8pm