• សេវាអតិថិជន

LG PREMIUM BRANDSHOP សាខាផ្លូវព្រះមុនីវង្ស

LG BRAND SHOP សាខា ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស Tel: 023 888 299 (8am-8pm)

See Map

LG BRANDSHOP​ សាខា ខេត្ត​សៀមរាប

LG BRAND SHOP សាខា សៀមរាប Tel: 063 966 199 (8am-8pm)

See Map

LG BRANDSHOP​ សាខា ខេត្តបាត់ដំបង

LG BRAND SHOP សាខា បាត់ដំបង Tel: 053 952 199 (8am-8pm)

See Map

LG BRANDSHOP​ សាខា ខេត្តកំពង់ចាម

LG BRAND SHOP សាខា កំពង់ចាម Tel: 042 210 299 (8am-8pm)

See Map

LG BRANDSHOP​ សាខា ក្រុងព្រះសីហនុ

LG BRAND SHOP សាខា ក្រុងព្រះសីហនុ Tel: 034 934 199 (8am-8pm)

See Map

LG BRANDSHOP​ សាខា សែនសុខ

LG BRAND SHOP សាខា សែនសុខ Tel: 092 837 333 (8am-8pm)

See Map

LG BRANDSHOP​ សាខា ផ្សារដើមគោរ

LG BRAND SHOP សាខា ផ្សារដើមគោរ Tel: 016 888 301 (8am-8pm)

See Map

LG BRANDSHOP​ សាខា ស្ទឹងមានជ័យ

LG BRAND SHOP សាខា ស្ទឹងមានជ័យ Tel: 016 999 481 (8am-8pm)

See Map

LG BRANDSHOP​ សាខា ក្រុងតាខ្មៅ

LG BRAND SHOP សាខា តាខ្មៅ Tel: 016 222 625

See Map

LG BRANDSHOP​ សាខា ខេត្តកំពត

LG BRAND SHOP សាខា កំពត Tel: 016 555 297 (8am-8pm)

See Map

LG BRANDSHOP​ សាខា ទួលគោក

LG BRANDSHOP សាខា ទួលគោក 016 999 654

See Map

LG BRANDSHOP​ សាខា ខេត្តកំពង់ធំ

LG BRANDSHOP សាខា កំពង់ធំ Tel: 016 888 745

See Map

LG BRANDSHOP​ សាខា ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

LG BRANDSHOP សាខា កំពង់ស្ពឺ Tel: 015 666 240

See Map

LG BRANDSHOP​ សាខា ខេត្តតាកែវ

Near Takeo Market, National Road 2, Krong Doun Kaev, សាខា តាកែវ Tel: 016 222 765

See Map

LG BRANDSHOP​ សាខា ខេត្តស្ទឹងត្រែង

Street 64, Krong Stung Treng សាខា ស្ទឹងត្រែង Tel: 015333981

See Map

LG BRANDSHOP​ សាខា ខេត្តស្វាយរៀង

3QMW+3FQ, Krong Svay Rieng សាខា ស្វាយរៀង Tel: 016 888 472

See Map

17.LG BRANDSHOP សាខាក្រុងសួង

National Road 7, Cherng Long Village, ក្រុង សួង Tel: 016555951

See Map

LG BRANDSHOP សាខា ទួលទំពួង

No. 159A, St.Mao Se Tung Corner 143 Sangkat, Phnom Penh 015222546

See Map

GGEAR GROUP ការិយាល័យកណ្ដាល

135A, Monivong Blvd, Monorom, 7 Makara, Phnom GGEAR Group Tel: 023 888 199 (8am-6pm)

See Map

GGEAR B2B

#18A, St. 604, Boeung Kok II, Phnom Penh, Cambodia. Tel: GGEAR B2B Tel: 023 888 399 (8am-6pm)

See Map

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

ទូរស័ព្ទ: (+855) 23 888 299
ម៉ោងបើក: Mon to Fri 8am-6pm
អាសយដ្ឋាន: #135A, Monivong Blvd, Monorom,
7 Makara, Phnom Penh 12251
ទូរសារ: (+855) 23 888 189
អ៊ីមែល: info@ggear.com.kh

Service Hotline

ទូរស័ព្ទ: (+855) 23 222 699
Mon to Sun 8am-8pm

សេវាអតិថិជន

ទូរស័ព្ទ: (+855) 23 888 199
ម៉ោងបើក: Mon to Sat 8am-12pm
អ៊ីមែល: service.pp@ggear.com.kh