• ហាងទំនើប LG

1. LG PREMIUM BRANDSHOP MONIVONG

LG Building. No. 135, Monivong Blvd, Phnom Penh. Tel: 023 888 299 (8am-8pm)

មើលផែនទី

2. LG BRANDSHOP SIEM REAP

LG Building, No. 503, St. Sivatha, Taphol Village, Sangkat Svay DangKum, Siem Reap. Tel: 063 966 199 (8am-8pm)

មើលផែនទី

3. LG BRANDSHOP BATTAMBANG

LG Building. St. 1 coner 121 Svaybor, Battambang. Tel: 053 952 199 (8am-8pm)

មើលផែនទី

4. LG BRANDSHOP KAMPONG CHAM

LG Building. St. 7 national street vealvong, Kampong Cham. Tel: 042 210 299 (8am-8pm)

មើលផែនទី

5. LG BRANDSHOP SIHANOUK VILLE

Prince Mall, 2 Thnou ST, Sihanoukville Tel: 034 934 199 (8am-8pm)

មើលផែនទី

6. LG BRANDSHOP SEN SOK

Oknha Mong Reththy, Phnom Penh. Tel: 092 837 333 (8am-8pm)

មើលផែនទី

7. LG BRANDSHOP PHSAR DOEUMKOR

LG Building. No 189A, St. 217, Phsar Doeumkor, Tulkok, Phnom Penh. Tel: 016 888 301 (8am-8pm)

មើលផែនទី

8. LG BRANDSHOP STUENG MEAN CHEY

LG Building. No. 11A, St Monireat, Steung Meanchey, Meanchey, Phnom Penh. Tel: 016 999 481 (8am-8pm)

មើលផែនទី

9. LG BRANDSHOP TAKHMAO

#5-6A, Street 21, Thmey Village, Krong Ta Khmau, Kandal Province. Tel: 016 222 625

មើលផែនទី

10. LG BRANDSHOP KAMPOT

LG Building, National Road 3, Sangkat Kampong Bay, Krong Kampot Tel: 016 555 297 (8am-8pm)

មើលផែនទី

11. LG BRANDSHOP TOUL KORK

Nº 41, Street 315, SangKat Toul Kork, Phnom Penh 016 999 654

មើលផែនទី

12. LG BRANDSHOP KAMPONG THOM

Nº 5, National Road 6A, Krong Stueng Saen Tel: 016 888 745

មើលផែនទី

13. LG BRANDSHOP KAMPONG SPEU

Near Kampong Speu Martket, National Road 4, Krong Chbar Mon, Kampong Speu Province Tel: 015 666 240

មើលផែនទី

14. LG BRANDSHOP TAKEO

Near Takeo Market, National Road 2, Krong Doun Kaev, Takeo province Tel: 016 222 765

មើលផែនទី

GGear Head Office

#135A, Monivong Blvd, Monorom, 7 Makara, Phnom Penh 12251. Tel: 023 888 199 (8am-6pm)

មើលផែនទី

GGear B2B

#18A, St. 604, Boeung Kok II, Phnom Penh, Cambodia. Tel: 023 888 399 (8am-6pm)

មើលផែនទី

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

ទូរស័ព្ទ: (+855) 23 888 299
បើកម៉ោង: Mon to Fri 8am-6pm
អាសយដ្ឋាន: #135A, Monivong Blvd, Monorom,
7 Makara, Phnom Penh 12251
ទូរសារ: (+855) 23 888 189
អ៊ីមែល: info@ggear.com.kh

សេវាអតិថិជន

Tel: (+855) 23 888 199
Open Hours: Mon to Sat 8am-12pm
Email: service.pp@ggear.com.kh

Service Hotline

Tel: (+855) 23 222 699
Mon to Sun 8am-8pm